Sąlygos

Čia galite rasti visą reikiamą informaciją apie mūsų teikiamų paslaugų sąlygas ir taisykles.

1.1 Nuomininkas pasirašant ant sutarties priedo patvirtina, kad gavo automobilį tvarkingą ir geros techninės būklės su visais
papildomais priedais, įskaitant ir automobilio dokumentus.

1.2 Nuomininkas, automobilį privalo grąžinti, tokios techninės būklės ir komplektacijos, kokios buvo išnuomotas. Automobilis
paimamas ir grąžinamas sutartu laiku pagal sutartį.

1.3 Darbo valandomis nuomojamas automobilis turi būti paimtas ir pristatytas į j.Janonio g. 30 Panevėžyje.. Po darbo valandų ir
savaitgaliais pagal išankstinę sutartį ir apmokėjimą.

1.4 Automobilis išnuomojamas su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Nuomininkas grąžina automobilį taip pat su pilnu kuro baku arba pagal susitarimą. Priešingu atveju nuomininkas turi sumokėti po 2€. už litrą kuro (apvalinama 5 litrų tikslumu nuomotojo naudai).

1.5 Nuomotojas rezervuotą automobilį privalo laikyti tik 3 valandas po sutarto laiko.

1.6 Jei nuomininkas nevykdo sutartyje nurodytų nuomos sąlygų arba kai numatoma, kad nuomininkas negalės įvykdyti savo pareigų, nuomotojas turi teisę atsiimti automobilį anksčiau numatyto laiko arba kreiptis į policiją ir paskelbti automobilio paiešką.

1.7 Dėl nuomos pratęsimo reikia tartis su nuomotoju ir gauti jo raštišką patvirtinimą.

1.8 Jei nuomininkas negrąžina automobilio 24 valandų laikotarpyje nuo sutartyje nurodyto termino pabaigos, o taip pat raštiškai apie tai neinformuoja Nuomotojo, nuomotojas kreipiasi į policiją dėl automobilio vagystės.

2.1 Nuomininkas privalo pateikti: galiojantį asmens pasą, galiojantį vairuotojo pažymėjimą.

2.2 Automobilį gali vairuoti tik sutartyje minimi asmenys, o jei nuomoja įmonė — jos darbuotojas turintis teisę vairuoti įmonės automobilius ir įgaliojimą vairuoti transporto priemonę. Už galimą vairuotojo kaltę jei yra atsako nuomininkas/įmonė.

2.3 Minimalus nuomos terminas – 24 valandos.

2.4 Nuomininkas privalo užrakinti visas automobilio dureles ir jei yra signalizaciją įjungti, net ir trumpam laikui palikdamas automobilį. Nuomininkas privalo saugoti automobilio dokumentus ir raktus nuo trečiųjų asmenų.

2.5 Automobilį draudžiama naudoti:
      2.5.1 Mokamam keleivių pervežimui;
      2.5.2 Automobilių arba priekabų vilkimui;
      2.5.3 Prekių pervežimui nusižengiant muitinės įstatymams ar kitoms įstatyminėms normoms;
      2.5.4 Nusikalstamiems veiksmams;
      2.5.5 Jeigu nuomininkas yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų ar kitokių stipraus poveikio medikamentų, kurie daro poveikį žmogaus reakcijai;
      2.5.6 Sportiniuose ar eismo renginiuose, kuriuose nesilaikoma saugaus eismo taisyklių;
      2.5.7 Vežti vertingus daiktus ar dokumentus be nuosavybę patvirtinančio dokumento;
      2.5.8 Vežti degius skysčius bei medžiagas, sprogmenis, narkotines medžiagas ar kitus daiktus, kurių laikymą bei vartojimą draudžia Lietuvos Respublikos įstatymai, arba tos šalies įstatymai kurioje randasi automobilis.

2.6 Nuomininkas ar vairuotojas privalo laikytis saugaus eismo taisyklių ir nuomos sutarties sąlygų.

2.7 Kiekvieną kartą pildamas kurą nuomininkas privalo kontroliuoti tepalų, vandens ir oro slėgį padangose.

2.8 Sugedus automobiliui, remontas turi būti atliekamas tik Nuomotojo rekomenduotame servise.

2.9 Nuomos metu nuomininkui rekomenduojama imtis visų priemonių, kad automobilis būtų apsaugotas nuo vagysčių ir avarijų.

2.10 Naudotis Automobiliu be atskiro raštiško Nuomotojo sutikimo galima tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. Be Nuomotojo sutikimo
išvykus iš Lietuvos Respublikos, taikoma 1500Eur. bauda.

2.11 Nuomininkui draudžiama auomobilį pernuomoti

3.1 Įvykus autoavarijai, gaisrui, pastebėjus trečiųjų asmenų padarytą žalą automobiliui, vagystės atveju – nuomininkas privalo kuo
skubiau apie įvykį pranešti nuomotojui, policijai, gaisrinei, draudimo įstaigai ar kitoms oficialioms instancijoms. Reikalauti, kad įvykis
būtu tiriamas policijoje.

3.2 Policijos dokumentai, transportavimo įmonių pažymos – yra pagrindas išmokėti draudimą bei apkaltinti trečiuosius asmenis dėl
žalos padarymo.

3.3 Įrodymų objektai (daiktai, pėdsakai, liudininkų parodymai) turi būti saugomi, įvykio dalyvių pavardės ir adresai užrašomi. Klientui
draudžiama pasirašyti bet kokius dokumentus, kaltinančius Nuomotoją, dėl padarytos žalos nuostolių atlyginimo.

3.4 Nuomininkas ar kitas įgaliotas vairuotojas privalo imtis priemonių, kad apsaugotų nuomotojo bei draudimo kompanijos interesus
jeigu nuomos laikotarpiu įvyksta avarija. Nuomininkas privalo:
      3.4.1 Nedelsiant gelbėti transporto priemonę, apsaugoti ją nuo tolesnio gedimo ir pašalinti priežastis galinčias padidinti nuostolius;
      3.4.2 Nedelsiant apie draudiminį įvykį pranešti policijai ir gauti policijos pranešimą apie įvykį;
      3.4.3 Nedelsiant informuoti apie įvykį nuomotoją tel.: +37065573215 arba +37061206720
      3.4.4 Pranešime būtina nurodyti kur yra sugadinta transporto priemonė, kam ir kada pranešta apie įvykį, ar žinomas kaltininkas, jo vardas, pavardė, adresas, telefonas.

3.5 Nuomotojas neatsako už nuostolius arba žalą padarytą paliktai automobilyje nuomininko nuosavybei.

4.1 Automobilis apdraustas privalomuoju civiliniu ir kasko automobilio draudimu.

4.2 Įvykus auto įvykiui, nuomininkas padengia 500 eurų kasko draudimo frančizę, minėtą sumą sumokant nuomotojui.

5.1 Nuomos kaina mokama eurais, po to perduodamas automobilis.

5.2 Perduodant Automobilį, Nuomotojas turi teisę pareikalauti, kad Nuomininkas atliktų išankstinį mokėjimą, kurį sudaro iš anksto
apskaičiuotas nuomos mokestis ir/arba atsakomybė.

5.3 Į nuomos kainą įeina: transporto priemonės nuomos mokestis, draudimas, techninis aptarnavimas.

5.4 Nuomininkas yra asmeniškai įsipareigojęs sumokėti nuomotojui pareikalavus:
      5.4.1 Nuomos sumą paskaičiuotą pagal nuomos įkainius;
      5.4.2 Sumą, nurodytą sutartyje, jei nuomininkas grąžina automobilį nuomotojui ne pilnu kuro baku;
      5.4.3 Sumą už papildomus patarnavimus;
      5.4.4 Sumą, kuri kompensuotų padarytus nuostolius.

5.5 Nuomininkas sumoka užstatą, kuris yra 10% bendros nuomos sumos, ir yra negrąžinamas.

5.6 Už kiekvieną uždelstą dieną nuomininkas įsipareigoja sumokėti 50,00€.

5.7 Jei grąžinamas nešvarus automobilis iš išorės, papildomai reikia mokėti 20,00€

5.8 Jei grąžintą automobilį reikia plauti bei siurbti, papildomai reikia mokėti 50,00€

5.9 Jei grąžintam automobiliui reikalingas cheminis valymas, papildomai reikia mokėti 100,00€

5.10 Jai automobilyje buvo rūkoma, bauda 100,00€

6.1 Nuomininkas prisiima finansinę atsakomybę, jei įvyksta automobilio avarija ar gedimas dėl jo kaltės.

6.2 Nuomininkas atsako už automobiliui padarytą žalą, jei jis pažeidė transporto priemonės eksploatavimo taisykles ar:
      6.2.1 Naudojo techniškai netvarkingą transporto priemonę;
      6.2.2 Pažeidė lengvai užsidegančių ir sprogstančių medžiagų vežimo ir saugojimo, priešgaisrines saugumo taisykles;
      6.2.3 Transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų;
      6.2.4 Padarė avariją ir pabėgo iš įvykio vietos;
      6.2.5 Jeigu transporto priemonė buvo naudojama (ne vėliau kaip per 24 val.) nusikalstamiems veiksmams vykdyti.

6.3 Jeigu apie autoįvykį ar automobilio sugadinimą nuomininkas nepranešė policijai ir negavo policijos pranešimo, nepranešė
nuomotojui, nuomotojui nuomininkas privalo apmokėti automobilio remonto išlaidas. Taip pat apmokėti nuostolius padarytus
nuomojamam automobiliui tuo atveju, jei draudimas negalioja ar draudimas neapmoka padarytų nuostolių.

6.4 Nuomininkas turi laikytis galiojančių eismo taisyklių ir privalo sumokėti baudas ar išlaidas susijusias su eismo taisyklių
pažeidimais.

6.5 Jeigu automobilis sugedo ne dėl nuomotojo kaltės, nuomininkas įsipareigoja imtis visų galimų priemonių, kad trumpiausiu laiku
automobilis būtų suremontuotas ar pakeistas kitu tos pačios ar artimiausios klasės automobiliu.

6.6 Pametus automobilio dokumentus, raktus, pilnai apmokama už raktų pagaminimo arba dokumentų atstatymo nuomotojo patirtus
nuostolius, bet ne mažiau nei 300€

6.7 Sugadinus automobilio padangas, nuomininkas padengia visas išlaidas, o taip pat ir nuperka tokios pačios būklės visas 4
padangas.

6.8 Vagystės atveju negrąžinęs automobilio raktelių ir automobilio dokumentų Nuomotojui, Nuomininkas privalo atlyginti Nuomotojo
pagrįstai reikalaujamą visą išnuomoto automobilio rinkos vertę tai dienai.

6.9 Įvykus autoįvykiui, dėl nuomininko kaltės, nuomininkas padengia visas financines išlaidas, įskaitant automobilio remontą.

7.1 Nuomotojas neatsako už nuomininko nuostolius, kuriuos jis patyrė dėl to, kad negalėjo pasinaudoti nuomojamu automobiliu
pastarojo gedimo atveju, įvykus nelaimingam atsitikimui ir panašiai. Taip pat dėl pavėluoto automobilio grąžinimo. Tačiau nuomotojas
tokiu atveju, atsižvelgiant į galimybes, privalo per parą suremontuoti automobilį arba pakeisti jį kitu automobiliu.

7.2 Nuomotojas neatsako už nuomininko sveikatos būklę.

7.3 Nuomotojas neatsako už automobilyje, buvusiam nuomininko turtui, padarytus nuostolius.

7.4 Nuomotojas neatsako už nuostolius, padarytus tretiesiems asmenims, dėl vairuotojo (nuomininko) kaltės.

7.5 Nuomotojas neperka degalų, paliktų bake, automobilio grąžinimo metu, daugiau, nei Automobilio perdavimo Nuomininkui metu.

7.6 Nuomotojas garantuoja padaręs viską, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas. Tačiau jei gedimai atsiranda tiesiogiai ar
netiesiogiai Nuomininkui naudojantis automobiliu, Nuomotojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą arba nuostolius, atsiradusius
nuomos metu.

8.1 Nuomos sutarties papildymai ar kiti priedai galioja tik raštiškai patvirtinti abiejų šalių.

8.2 Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kiekvienai iš šalių, ir turinčiais vienodą juridinę galią.

8.3 Šią sutartį reguliuoja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ginčai ir nesutarimai sprendžiami tarpusavio derybomis, o tik po to Lietuvos
Respublikos teisme, kituose teismuose.

8.4 Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną.

Prašymą/skundą dėl iš įmonės MB LeoRent įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams regionuose) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).